Dağlı Sigorta

Etik Kurallar

AMAÇ

Madde 1- Bu ilkeler Dağlı Sigorta Limited Şirketi'nin ('Şirket') ve çalışanlarının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini icra ederken uymaları gereken mesleki ahlak kurallarını belirler ve bu hükümlere aykırı davranılması durumunda şirket tarafından uygulanacak yaptırımlara dayanak oluşturur.

KAPSAM

Madde 2- Tüm şirket çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri ('Çalışanlar') bu ilkelere uyarlar.

GENEL İLKELER

Madde 3- Faaliyetler sırasında, sigorta sektöründeki güven ve istikrarın sağlanması, ekonomide zarar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesi amacıyla, şirketin tüm çalışanları aşağıda belirtilen genel ilkeler doğrultusunda görevlerini yürütürler.

a) Sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelere tam uygunluk.

b) Sigortacılık ilişkisinde bulunulan müşteriler, acenteler ile bunların çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dürüstlük.

c) İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermek; tarafları hak ve yükümlülükleri konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirmek.

d) Karlılığın yanı sıra ekonomik kalkınmanın gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya özen göstermek.

e) Sigorta sektörüne güvenin, sürekliliğinin sağlanması ve sektörün ortak menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet koşulları yaratmaktan kaçınmak.

f) Tüm faaliyetlerde toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunmasına özen göstermek, bu konuda alınacak tedbirlerin tam olarak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.

g) Kara paranın aklanması ile mücadelenin gereklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmek, bu konuda uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

YASAKLAR

Madde 4- Çalışanlar faaliyetleri süresinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

a) Sektörün çıkar ve yararları ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmamak.

b) Faaliyetleri sırasında, yasalar çerçevesinde sektöre tanınmış olan avantajları şeklen yasalara uygun olsa bile sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelerin gerekçesinde yer alan ve bu ilkeler kapsamında açıklanan hususlara ters düşecek şekilde müşterilere çıkar sağlamak amacı ile kullanmamak.

c) Sektörde haksız rekabete yol açacak davranışlarda bulunmamak.

d) Şirketin yetkili organları tarafından alınan ve tüm çalışan ve yöneticiler için bağlayıcı nitelik taşıyan kurallara aykırı davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmamak.

SIR SAKLAMA ZORUNLULUĞU

Madde 5- Tüm Çalışanlar, müşterilerinin verdikleri ve şirket bünyesinde oluşturulan bilgilerin gizliliğine saygı gösterecek olup, müşteriler ile ilgili olarak elde ettikleri gizli bilgileri, avantaj sağlamak üzere müşterilere ve diğer üçüncü kişilere açıklayamazlar.

ÇALIŞMA AHENGİ

Madde 6- Tüm çalışanların, birbirleriyle ve müşterileri ile olan ilişkilerinde şirketin itibarına yakışır şekilde davranmaları şarttır. Hiçbir çalışan, sektörde faaliyet gösteren diğer şirket ve yöneticileri hakkında olumsuz imaj yaratmaya sebep olabilecek söz, yazı, ilan, reklam ya da imada bulunamaz.

DENETİM

Madde 7- Şirket hesaplarını KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürlüğü ile KKTC Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü için öngörülen esaslar ve düzenlemelerine göre hazırlar ve bir bağımsız denetim şirketine denetletir.